Елхим Искра АД-Пазарджик
www.elhim-iskra.com
Регистрирани емисии:

ELHM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Пазарджик-4400
ул. Искра No9
телефон: +359 34 44 45 48
факс: +359 34 44 34 38
емейл: office@elhim-iskra.com

Капитал:

25 108 410 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 10 314 хил. лв.
Нетна печалба: -790 хил. лв.
Общо активи: 42 931 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -7.66 %
Възвращаемост на активите: -1.84 %
Възвращаемост на собствения капитал: -2.14 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 24.04.2024 16:36:08