Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии:

HRU

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал:

301 255 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

СТЕЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 453 хил. лв.
Нетна печалба: -271 хил. лв.
Общо активи: 3 221 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -59.82 %
Възвращаемост на активите: -8.41 %
Възвращаемост на собствения капитал: -58.28 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 24.11.2023 09:40:14