Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии:

HRU

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал:

301 255 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

СТЕЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 707 хил. лв.
Нетна печалба: 267 хил. лв.
Общо активи: 1 725 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 15.64 %
Възвращаемост на активите: 15.48 %
Възвращаемост на собствения капитал: 29.44 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2024г. , публикуван на 17.07.2024 09:38:03