Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии:

METK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2591 - Производство на варели и подобни съдове от стомана

Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал:

80 638 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселина Тодорова Гроздева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 41 хил. лв.
Нетна печалба: -27 хил. лв.
Общо активи: 456 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -65.85 %
Възвращаемост на активите: -5.92 %
Възвращаемост на собствения капитал: -6.38 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.10.2023 10:26:24