Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД-Ямбол
www.hes.bg
Регистрирани емисии:

HES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Адрес:

Адрес на управление:
Ямбол-8600
гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "ПИРИН" № 1
телефон: +35946661464
факс:
емейл: info@hes-co.com

Капитал:

18 193 752 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 85 895 хил. лв.
Нетна печалба: 4 164 хил. лв.
Общо активи: 59 564 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.85 %
Възвращаемост на активите: 6.99 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.89 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 26.01.2024 12:37:15