Катекс АД-Казанлък
Регистрирани емисии:

KTEX

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1320 - Производство на тъкани

Адрес:

Адрес на управление:
КАЗАНЛЪК-6100
ул.Стара река №2
телефон: +359 43162390
факс:
емейл: manager@katex.com

Капитал:

2 443 639 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

МАРИЯ ЦОНЕВА ЦОНЕВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -16 хил. лв.
Общо активи: 18 615 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -0.09 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.09 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 19.04.2024 12:11:24