Софарма АД
www.sopharma.bg
Регистрирани емисии:

LSFA SFA SFAW

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2120 - Производство на лекарствени продукти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1220
ул. "Илиенско шосе" 16
телефон: +3592 8134 556
факс: +3592 936 0286
емейл: pelagia@sopharma.bg

Капитал:

179 100 063 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Пелагия Стефанова Виячева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 513 878 хил. лв.
Нетна печалба: 29 709 хил. лв.
Общо активи: 1 622 088 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.78 %
Възвращаемост на активите: 1.83 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.73 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 15:49:10