Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии:

DEX

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1393 - Производство на килими и текстилни подови настилки

Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал:

15 041 610 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петя Кондева Роева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 28.03.2024 15:55:54