Мак АД-Габрово
www.mak.bg
Регистрирани емисии:

MAK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1320 - Производство на тъкани

Адрес:

Адрес на управление:
Габрово - 5300
бул. Трети март 9
телефон: +359 66 801 264
факс: +359 66 801 243
емейл: secretary@mak.bg

Капитал:

404 721 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дияна Цонева Савекова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 52 408 хил. лв.
Нетна печалба: 6 485 хил. лв.
Общо активи: 35 754 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 12.37 %
Възвращаемост на активите: 18.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 21.72 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.01.2024 11:45:42