Корадо-България АД-Стражица
www.korado.bg
Регистрирани емисии:

KBG

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2521 - Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване

Адрес:

Адрес на управление:
Стражица-5150
Гладстон 28
телефон: +35961614245
факс: +35961614242
емейл: info@korado.bg

Капитал:

13 168 614 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежана Петрова Байчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 28 796 хил. лв.
Нетна печалба: 2 490 хил. лв.
Общо активи: 33 227 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 8.65 %
Възвращаемост на активите: 7.49 %
Възвращаемост на собствения капитал: 10.35 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 27.10.2023 10:44:20