Телематик Интерактив България АД-София
Регистрирани емисии:

LTIB TIB

Сектор по КИД-2008:

Култура, спорт и развлечения

Клас по КИД-2008:

9200 - Организиране на хазартни игри

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1345
ул. Кукуш № 7
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал:

12 960 018 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Калоян Илиянов Кръстев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 17:35:07