Порт флот-Бургас АД-Бургас
Регистрирани емисии:

PFB

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5222 - Спомагателни дейности във водния транспорт

Адрес:

Адрес на управление:
Бургас 8000
ул.Княз Александър Батенберг 1
телефон: +35956822326
факс:
емейл: portflotburgas@gmail.com

Капитал:

10 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 25.01.2024 13:17:30