235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии:

235H

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1142
бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7
телефон: +359882525700
факс:
емейл: info@235.world

Капитал:

5 109 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ива Георгиева Голомеева-Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 8 524 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 15:45:28