Арома Риъл Естейт АД-София
www.aromarealestate.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
1207
София ул. "Кирил Благоев" 17
телефон: +35929350366
факс:
емейл: ivaylo.ivanov@aroma.bg

Капитал:

3 098 360 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Даниела Кирилова Бахчаванова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %