Приморско клуб ЕАД-Приморско
www.primorskoclub.bg
Регистрирани емисии:

PRMC

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Адрес:

Адрес на управление:
Приморско 8180
ММЦ адм.сграда ет.2
телефон: +35955030101
факс: +35955030006
емейл: valchanov@albena.bg

Капитал:

6 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елена Пенчева Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 007 хил. лв.
Нетна печалба: 132 хил. лв.
Общо активи: 45 494 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.47 %
Възвращаемост на активите: 0.29 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.33 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 26.01.2024 15:28:25