Сирма Груп Холдинг АД
www.sirma.com
Регистрирани емисии:

LSGH SGH

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7010 - Дейност на централни офиси

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал:

59 360 518 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Станислав Борисов Танушев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 23 887 хил. лв.
Нетна печалба: 751 хил. лв.
Общо активи: 93 501 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.14 %
Възвращаемост на активите: 0.80 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 15.05.2024 18:59:00