Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Наталия Валентинова Денчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 766 хил. лв.
Нетна печалба: -441 хил. лв.
Общо активи: 59 440 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -57.57 %
Възвращаемост на активите: -0.74 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.91 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.07.2021 15:53:30