София Комерс-Заложни къщи АД
sofcom.bg
Регистрирани емисии:

LSCOM SCOM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал:

8 937 384 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владимир Андонов Белдаров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 820 хил. лв.
Нетна печалба: 1 266 хил. лв.
Общо активи: 25 895 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 44.89 %
Възвращаемост на активите: 4.89 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.54 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 17:02:47