Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии:

ATER LATER

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал:

85 110 091 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Тодоров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 261 хил. лв.
Нетна печалба: 4 317 хил. лв.
Общо активи: 327 375 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 59.45 %
Възвращаемост на активите: 1.32 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.34 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2024г. , публикуван на 22.07.2024 09:23:20