Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии:

ICPD

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Добруджа 6, ет.4
телефон: +35929210516
факс: +35929210537
емейл:

Капитал:

27 766 476 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.04.2024 15:45:30