Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1606
ул."Дамян Груев" No.1, ет.5
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Николаев Сяров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 098 хил. лв.
Нетна печалба: 3 938 хил. лв.
Общо активи: 33 878 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 35.48 %
Възвращаемост на активите: 11.62 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.22 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.01.2024 19:31:30