Златен лев Холдинг АД
www.zlatenlev.com
Регистрирани емисии:

HLEV

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1111
Постоянство №67Б
телефон: +35929654521
факс: +35929654522
емейл: holding@zlatenlev.com

Капитал:

6 481 960 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Анастасия Руменова Русева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 165 хил. лв.
Нетна печалба: 362 хил. лв.
Общо активи: 41 368 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 31.07 %
Възвращаемост на активите: 0.88 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.60 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 26.02.2024 15:04:51