ТК-Имоти АД
kabile-lb.tkhold.com/
Регистрирани емисии:

KABL

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1618
ул.Горица №6
телефон: +359888631323
факс:
емейл: tkimoti@tkhold.com

Капитал:

47 850 625 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Георги Бахнев Георгиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 240 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 25.04.2024 10:35:30