Елеа Кепитъл Холдинг АД
https://eleacapitalholding.com/
Регистрирани емисии:

ECHB RDNA

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София, 1309
бул. Тодор Александров 137, ет.6
телефон: +35924761910
факс: +35924761910
емейл: eleacapitalholding@gmail.com

Капитал:

2 156 802 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Нели Илиева Кръстева-Кьосева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 21.06.2024 19:44:54