ТК-ХОЛД АД
www.tkhold.com
Регистрирани емисии:

TCH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1618
ул.Горица №6
телефон: +35928551170
факс: +35929555724
емейл: office@tkhold.com

Капитал:

8 539 384 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Георги Бахнев Георгиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 083 хил. лв.
Нетна печалба: 461 хил. лв.
Общо активи: 53 744 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 14.95 %
Възвращаемост на активите: 0.86 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.03 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 13:34:30