Индустриален Капитал Холдинг АД-София
www.hika-bg.com
Регистрирани емисии:

HIKA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. "Бачо Киро" 8
телефон: + 02 980 26 48;+ 02 980 34 38
факс: + 02 986 92 65
емейл: office@hika-bg.com

Капитал:

15 864 544 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Димитър Цанев Анев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 314 028 хил. лв.
Нетна печалба: 9 309 хил. лв.
Общо активи: 274 191 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 2.96 %
Възвращаемост на активите: 3.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.25 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.11.2023 13:52:55