Стара планина холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии:

SPH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал:

21 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 133 хил. лв.
Нетна печалба: 9 295 хил. лв.
Общо активи: 54 473 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 820.39 %
Възвращаемост на активите: 17.06 %
Възвращаемост на собствения капитал: 19.94 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.01.2024 10:43:43