Крепежни изделия АД-Пловдив
Регистрирани емисии:

KREP

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
4004 Пловдив
Кукленско шосе 15
телефон: +359 32 692250
факс:
емейл: office@ki-bg.net

Капитал:

239 343 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА КАЛЮЖНАЯ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 734 хил. лв.
Нетна печалба: 31 хил. лв.
Общо активи: 1 586 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.22 %
Възвращаемост на активите: 1.95 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.23 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.01.2024 15:13:41