Мизия-96 АД-Плевен
www.mizia96ad.com
Регистрирани емисии:

MIZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1413 - Производство на горно облекло, без работно

Адрес:

Адрес на управление:
Плевен 5800
ул. Българска авиация № 7
телефон: +35964800581
факс: +35964801866
емейл: mizia96ad@bulmail.net

Капитал:

70 229 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Екатерина Любомирова Димитрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 521 хил. лв.
Нетна печалба: -43 хил. лв.
Общо активи: 10 862 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -0.95 %
Възвращаемост на активите: -0.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.74 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 29.04.2024 16:08:28