ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии:

EMKA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2732 - Производство на други електрически и електронни проводници и кабели

Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал:

43 399 452 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежана Василева Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 38 294 хил. лв.
Нетна печалба: 2 585 хил. лв.
Общо активи: 68 319 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 6.75 %
Възвращаемост на активите: 3.78 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.04 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 15.04.2024 11:47:49