Атоменергоремонт АД-Козлодуй
aer-bg.com
Регистрирани емисии:

ATOM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3312 - Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Адрес:

Адрес на управление:
3321
площадка АЕЦ Козлодуй
телефон: +359898424592
факс:
емейл: d_ivaninska@abv.bg

Капитал:

15 355 140 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Пламенова Иванинска

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 645 хил. лв.
Нетна печалба: 4 327 хил. лв.
Общо активи: 258 090 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 37.16 %
Възвращаемост на активите: 1.68 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 21.05.2024 11:52:31