ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Регистрирани емисии:

CBAM

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
Дебелец-5030
бул./ул. местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”
телефон: +359886896968
факс:
емейл:

Капитал:

2 020 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дора Николова Петрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 276 хил. лв.
Нетна печалба: 841 хил. лв.
Общо активи: 17 828 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 304.71 %
Възвращаемост на активите: 4.72 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.08 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 19.02.2024 12:11:51