Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Култура, спорт и развлечения

Клас по КИД-2008:

9200 - Организиране на хазартни игри

Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
к.к. Св.Св. Константин и Елена, административна сграда
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал:

500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 150 хил. лв.
Нетна печалба: 464 хил. лв.
Общо активи: 21 291 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.18 %
Възвращаемост на активите: 2.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.93 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2021г. , публикуван на 31.01.2022 21:16:25