Регистрирани емисии:

5V2C HVAR LHVAR

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал:

6 485 897 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Станимирова Златанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 401 хил. лв.
Нетна печалба: 2 971 хил. лв.
Общо активи: 205 272 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 87.36 %
Възвращаемост на активите: 1.45 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.02 %

* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 18:19:48