Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии:

ODES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал:

586 642 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 21 166 хил. лв.
Нетна печалба: 4 595 хил. лв.
Общо активи: 112 805 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 21.71 %
Възвращаемост на активите: 4.07 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.64 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 24.04.2024 12:59:25