Българска фондова борса АД
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии:

BSE

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6611 - Управление на финансови пазари

Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал:

6 582 860 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Надя Илиева Колчакова-Лазарова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 29.03.2024 13:55:43