ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

„Интерстандартс” АД

Адрес гр.София, ул. К. Фотинов №2,

 

ЕИК по БУЛСТАТ: 131031361

LEI код: 48510099XNS314OBCS44

 

Съдържание

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА

за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.

 

Обща информация за дружеството

Интерстандартс АД е регистрирано през 2003 год. в СГС по фирмено дело 139/2003г. чрез отделяне от „Индустриална холдингова компания“ АД. Дружеството е публично.

Основната дейност на дружеството е производство, маркетинг и продажба на измервателни инструменти и уреди. От създаването си до настоящия момент е в процес на организация  и все още не осъществява предмета си на дейност.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 87 776 лв /осмедесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева, разпределен в 87 776 акции с номинал 1 лев. През периода няма промени в размера на капитала.

 

През периода няма направени промени в органите на управление на дружеството. Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Александър Владимиров Тинчев и членове на СД – Мартин Валентинов Славков и Вероника Иванова Михалева.

 

В структурно отношение дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.

През изтеклия период на година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

 

Интерстандартс АД притежава 66759 броя акции от капитала на ЗИИУ Стандарт АД гр. Благоевград, което представлява 68,14% от капитала на ЗИИУ Стандарт АД.

Дъщерното дружество работи в сферата на машиностроенето. Предметът му на дейност е проектиране, производство и внедряване на металорежещи, дървообработващи и измервателни прибори и съоръжения, стоки за бита и други.

 

Информация за финансовите показатели на дружеството

 

За отчетния период 2021 г. финансовия резултат на дружеството е 5 х. лв. нетна загуба от дейността си.

Видовете приходи от дейността са:

Приходи от продажба на услуги                       5  х. лв.

Други приходи                                           няма  х. лв.

 

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1.Разходи за дейността:

за външни услуги:                                            3 х. лв.

разходи за възнаграждения и осигуровки          4 х. лв.

други разходи                                                   3 х. лв.

 

2.Финансовите разходи включват:

Банкови такси и комисионни                        няма х. лв.

 

3.Разходите за данъци включват:

Корпоративен данък за периода:                  няма х. лв.

 

През отчетния период на година дружеството е използвало следните финансови инструменти:

 

1. Предоставени парични кредити -                            няма х. лв.

2. Получени парични кредити –                                  няма х. лв.

 

Информация относно органите на управление на дружеството и неговите членове

 

През отчетния период членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения.

 

Членовете на съветите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството. През отчетния период членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции и облигации.

 

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

1. Александър Владимиров Тинчев

 

 

2.Вероника Иванова Михалева

 

 

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

  1. Александър Вл.Тинчев

ЗИИУ Тех ООД- Управител

Интерстандартс АД – член на съвета на директорите

АВТ Мениджмънт ЕООД-Управител

ЗИИУ Стандарт АД – член на съвета на директорите

  1. Вероника Иванова Михалева

ЗИИУ Стандарт АД – член на съвета на директорите

Интерстандартс АД - член на съвета на директорите

  1. Мартин Валентинов Славков

ЗИИУ Стандарт АД – член на съвета на директорите

Интерстандартс АД - член на съвета на директорите

 

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Интерстандартс” АД  през останалата част от финансовата година

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.

 

Таблица 9

Вид риск

Описание

 

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

 

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат загуби.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България, започналата война в Украйна и др.

България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток, а към настоящия момент и от Украйна.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната.

 

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2,6 пункта в сравнение с предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава във всички сектори с изключение на промишлеността, където има лек спад,  спрямо нивото си от ноември, което се дължи на очакванията за възстановяване на икономиката след пандемията от КОВИД.

 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през декември 2021 г. намалява с 1.1 пункта след значително покачване през месеците от май до септември 2021г. През първите месеци на 2021г. бизнес климата в производството варира около едно постоянно ниво, постепенно се подобрява и е съизмерим с нивата от 2020г. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като недостатъчна, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността, следвана от фактора „недостатъчно търсене от страната“ и „недостиг на работна сила“. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за ръст на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ има леко покачване от 1,1 пункта спрямо нивото си от предходния месец, и гравитира около нивата от последните месеци, което се дължи на разнопосочните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях очакваните нови поръчки  както и прогнозите за дейността и продажните цени през следващите три месеца са за спад в активността и ръст на цените.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, а през последния месец и високият ръст на цените на строителните материали и затруднените им доставки.

 

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ има ръст с 3.2 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са за увеличение в обема на продажбите и ръст на цените. Основната пречка за дейността в сектора остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение.

 

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ бележи увелиение с 4.2 пункта, след значителен спад през месец ноември, което се дължи на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца и на налаганите ограничения във връзка с контролирането на епидемията от КОВИД-19. Всички показатели във връзка с очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са положителни, но в по-дългосрочен план се очакват нови негативни тенденции. Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и фактора „други“2. Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да се увеличават през следващите три месеца.

 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. по предварителни данни БВП бележи 4,7% спрямо съответното тримесечие на 2020г. Последните данни за икономическите показатели и резултатите от наблюденията потвърждават оценката за стабилизиране на икономиката в еврозоната и за плавно подобрение на условията на трудовия пазар. Пандемията от коронавирус и необходимите ограничителни мерки сериозно засегнаха както преработващата промишленост, така и сектора на услугите, което дава отражение върху производствения капацитет на икономиката на еврозоната и върху вътрешното търсене. Най-новите данни за показателите показват в някаква степен оттласкване от дъното след спада през 2019 и 2020, като част от дейностите в икономиката постепенно се възобновяват, но в края на годината се наблюдава нов лек спад. Съответно се очаква активността в еврозоната да се възстанови през следващата година с по-нататъшното облекчаване на карантинните мерки, подкрепена от благоприятни финансови условия, от стимулираща растежа бюджетна политика и възобновяване на икономическата активност в световен мащаб, въпреки че общата скорост и мащабите на възстановяването остават твърде несигурни.

 

Най-общо диапазонът на свиването и възстановяването ще зависят най-вече от продължителността и ефикасността на ограничителните мерки, успеха на политиките за намаляване на неблагоприятното отражение върху доходите и заетостта и от степента, до която трайно са засегнати капацитетът на предлагане и вътрешното търсене. Като цяло Управителният съвет смята, че балансът на рисковете по отношение на базисния сценарий клони към надценяване.

 

Изключително неблагоприятно влияние върху общата икономическа среда оказва започналите през месец февруари военни действия в Украйна и наложените икономически санкции към Русия. Това допълнително води до сериозен ръст на инфлацията, която през 2021г. регистрира значителен ръст и силно затруднява осигуряването на предприятията със суровини и материали и най-вече енергийни ресурси.

 

Европейската комисия определя пандемията от коронавирус като голямо сътресение за европейската и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Комисията прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията, използва максимално гъвкавостта на фискалните правила на ЕС, преразгледа правилата за държавната помощ и създаде Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса с бюджет от 37 млрд. евро, за да се осигурят ликвидни средства на малки предприятия и на сектора на здравеопазването.

Освен това на 2 април Комисията предложи широкообхватни мерки за мобилизиране на всички ресурси в бюджета на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората. Комисията стартира нова инициатива, наречена инфлация на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE), която допринася за запазване на работните места и подкрепа на семействата. Тя също така предложи всички налични средства по структурните фондове да бъдат пренасочени за действия във връзка с коронавируса. Земеделските стопани и рибарите също получават помощ, както и най-нуждаещите се от подпомагане. Инициатива на ЕС за солидарност в областта на здравеопазването с бюджет 3 млрд. евро помага за задоволяване на нуждите на здравните системи на страните от ЕС.

 

В резултат на високите цени на енергоносителите, породени от високото търсене след постепенното възстановяване на икономиките след мерките във връзка с пандемията от коронавирус, всички страни в ЕС, включително и България, предприемат мерки за компенсиране на населението и в частност бизнеса. Целта е да се нормализират цените на пазара и да не се допуска рязко покачване на инфлацията.

 

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

На своето заседание по въпросите на паричната политика на 4 юни 2020 г. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да увеличи размера и да удължи срока на Временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency purchase programme, PEPP), и да реинвестира постъпленията от главници по активи с настъпил падеж, като същевременно продължава с Програмата за закупуване на активи (APP) и реинвестициите на средствата по нея, както и да запази непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Постъпващата информация потвърждава, че икономиката на еврозоната е претърпяла безпрецедентно свиване. В резултат от пандемията от коронавирус (COVID-19) и мерките за нейното ограничаване настъпи рязък спад в икономическата активност. Сериозната загуба на работни места и на приходи и изключително повишената несигурност по отношение на перспективите за развитие на икономиката доведоха до сериозен спад на потребителските разходи и инвестициите. Макар че данните от наблюденията и показателите за икономическата активност в реално време сочат известни признаци на оттласкване от дъното успоредно с постепенното разхлабване на ограничителните мерки, в някои сектори подобряването е много бавно в сравнение със скоростта, с която показателите се сринаха през предходните два месеца. Общата тенденция е на възстановяване на икономиката след пандемията и връщане към нивата от преди 2019г.

 

 

 

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

 

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 107.8%, т.е. годишната инфлация е 7.8%. Месечната инфлация за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 1.0%.

 

По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 106.6%, т.е. годишната инфлация е 6.6%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 0.3%.

 

*Източник:НСИ

 

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

В Комюнике на Европейската централна банка от 10.07.2020 г. , в което се казва: „По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II). В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет. Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1.95583 лева. Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента. След внимателна оценка на адекватността и устойчивостта на валутния борд в България, бе прието, че България се присъединява към валутния механизъм със съществуващия си режим на валутен борд, като едностранен ангажимент и без допълнителни изисквания към ЕЦБ“

 

Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.

По данни на БНБ от 29.12.2020 г. Брутният външен дълг1 в края на декември 2021 г. е 41 529,10 млн. евро, което е с 1 902.00 млн. евро (4.8%) повече в сравнение с декември 2020 г. (39 627.10 млн. евро). Дългът спада с 304.70 млн. евро спрямо номеври 2021 г.

 

ДАНЪЧЕН РИСК

От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика.

 

 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

 

КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск на „Интерстандаратс” АД е свързан с риска някои от контрагентите на дружеството да изпадне в състояние на невъзможност да изпълни изцяло или навреме своите задължения. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо съгласно установената от дружеството политика.

 

ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск представлява възможността дружеството да изпадне в състояние, в което да не може да погасява своевременно своите задължения. „Интерстандартс” АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която поддържа оптимално количество парични средства и добра способност за финансиране на дейността си. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

 

ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

В края на 2019 г. се появиха новини от Китай за регистрирани случаи на зараза с Covid-19 (Коронавирус). Първоначално ситуацията се определяше като контролируема и не се очакваше заразата да прехвърли границите на Китай и да достигне европейските държави, включително да достигне до България. През първите няколко месеца на 2020 г. се наблюдаваше експоненциално нарастване на вируса, като отрицателното му въздействие върху здравните и социалните системи на държавите от Европейския съюз набра скорост. За ограничаване на броя инфектирани, на 13 март 2020 г., с решение на Народното събрание на Република България е обявено извънредно положение. С оглед овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и ясно дефиниране на правомощията на здравните власти в създалата се необичайна ситуация е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник брой 28 от 24.03.2020 г. Към датата на изготвяне на този доклад ситуацията е все още в процес на развитие, като се отчита нарастване на заразените с COVID-19 в България. Предвид трудността за предвиждане на подобни събития, Дружеството ще се старае да прилага предварително одобрен план за действие при промяна  на форсмажорните обстоятелства.

 

 

Информация за сключени големи сделки между свързани лица през периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

През периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. не са сключвани големи сделки със свързани лица.

 

15.03.2022 г.

Изп.  Директор: /Александър Тинчев/

          (подписано с електронен подпис)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

НА „ИНТЕР СТАНДАРТС” АД ЗА 2021 Г.

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

 

1. Информация дали “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и осъществява дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.

2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от ИНТЕР СТАНДАРТС” АД в допълнение на Националния кодекс за корпоративно управление

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД не прилага практики на корпоративно управление в допълнение на Националния кедекс за корпоративно управление.

3. Обяснение от страна на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД кои части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това

Корпоративното ръководство на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които дружеството не е спазвало през 2021 г.

Националния кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД представя настоящата информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на електронната страница на дружеството.

 

І. Глава първа – Корпоративни ръководства

 

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД е дружество с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, който към 31.12.2021 г. е в следния състав:

1.Александър Владимиров Тинчев – Изпълнителен директор и член на СД

2.Вероника Иванова Михалева-Председател на СД

3.Мартин Валентинов Славков-член на СД

 

Функции и задължения

Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството на тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.

Съветът на директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите има приет Етичен кодекс.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен контрол, както и финансово-информационна система. Дружеството има функциониращ одитен комитет.

Съветът на директорите е осигурил и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съгласно изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите следи за всички сделки от съществен характер, като ги одобрява. При наличие на сделки, които самостоятелно или съвкупно надминават посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК прагове Съветът на директорите изготвя мотивиран доклад и приема решение за свикване на Общо събрание на акционерите, на което да бъде овластен от акционерите за извършване на тези сделки.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като представя за приемане от акционерите годишния доклад за дейността, доклада относно изпълнение на политиката за възнагражденията.

 

Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

Съгласно разпоредбата на  Устава на ИНТЕР СТАНДАРТС АД, Съветът на директорите на дружеството се избира от Общото събрание на акционерите.

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

През отчетната финансова година “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД е прилагало Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. Информация относно принципите за формиране на възнагражденията не членовете на СД на дружеството, както и относно техния размер се оповестява ежегодно в доклада относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД. Дружеството изготвя и доклад относно изпълнение на Политиката за възнагражденията и го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.

 

Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в Устава на дружеството.

Съгласно Уставът на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД, деловата и оперативната дейност на дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който се състои от три физически и/или юридически лица. В случай, че юридическо лице е член на съвета, то в този случай упълномощава и може във всеки момент да оттегли пълномощието на физическо лице, което го представлява в качеството на член на съвета на директорите.

Съставът на Съвет на директорите е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Кодекса.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Съветът на директорите се състои от:

Независимите членове на СД контролират действията на изпълнителното ръководство и участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. Информация за професионалната квалификация и опит се оповестява в писмените материали към поканата за общото събрание на акционерите, на което съответните членове на СД са избрани. Тази информация се публикува и на електронната страница на дружеството.

След избор на нови членове се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите е техен постоянен ангажимент.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че устройствените актове на дружеството не определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции. Това обстоятелство се съблюдава при предложенията и избора на нови членове на Съвета на директорите.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Като част от материалите за общото събрание, на което се предлага избор на нов член на Съвета на директорите се представят всички изискуеми от ЗППЦК и Търговския закон декларации, свидетелство за съдимост и професионална биография на кандидата за изборна длъжност. При избора на членове на Съвета на директорите кандидатите потвърждават с декларация или лично пред акционерите верността на представените данни и информация. Процедурата по избор се провежда при явно гласуване и отчитане на гласовете „За“, „Против“ и „Въздържал се“. Резултатите от гласуването се оповестяват чрез протокола от Общото събрание на акционерите.  В устройствените актове на дружеството не е предвидено ограничение относно броя на последователните мандати на независимите членове, но това обстоятелство се съблюдава при предложението за избор на независими членове.

 

Възнаграждение

Съветът на директорите е разработил ясна и конкретна политика за възнагражденията на членовете на СД, която се одобрява от ОСА. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат:

Съгласно действащата Политика за възнагражденията членовете на Съвета на директорите на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД получават постоянно месечно нетно възнаграждение. Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството не се предоставят като допълнителни стимули на членовете на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други финансови инструменти.  

ИНТЕР СТАНДАРТС АД може да изплаща на членовете на СД допълнително възнаграждение.

През отчетната година не са изплащани постоянни или променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Както е посочено по-горе разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството – чрез оповестяване на годишен Доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията и Годишния доклад за дейността на СД.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения чрез избраните медии за оповестяване на информация и електронната страница на дружеството.

 

Конфликт на интереси

Членовете не Съвета на директорите избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2021 г. не са сключвани сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица.

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица чрез представяне на декларацията по чл. 114б от ЗППЦК.

Съветът на директорите не е създал конкретно разписана процедура за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива, но контролира сключването на съществени сделки посредством гласуването и одобрението на подобни сделки.

 

Комитети

В дружеството функционира одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството. Одитният комитет работи по реда и при условията, и изпълнява функциите си съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Статута на одитния комитет. Одитният комитет е създаден въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане, описани подробно в Статута на одитния комитет

Съгласно разпоредбите на Статута, одитният комитет на ИНТЕР СТАНДАРТС АД:

1. наблюдава извършването на независимия одит на годишните финансови отчети от страна на избрания от дружеството регистриран одитор като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията  за публичен надзор върху регистрираните одитори (КПНРО) по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

2. проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор/одиторско предприятие в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона за независимия финансов одит, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на дружеството по чл. 5 от същия регламент;

3. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания одитор/одиторското предприятие за всички обстоятелства, които са или биха накърнили неговата независимост при изпълнение на поетия одиторски ангажимент, съгласно изискванието на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗНФО;

4. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания одитор/одиторското предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на учредителни и други вътрешни актове на ИНТЕР СТАНДАРТС АД, доколкото такива са станали известни на регистрирания одитор/одиторско предприятие при изпълнение на одиторския ангажимент;

5. изисква разяснение от регистрирания одитор/одиторско предприятие за характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение;

6. изисква копие от сключената задължителна застраховка «Професионална отговорност» на регистрирания одитор/одиторско предприятие;

7. получава допълнителен доклад към одиторския доклад, съгласно чл. 59 и чл. 60 от ЗНФО;

8. следи за спазване на законовите и регулаторни изисквания при избора и назначаването на регистриран одитор, като извършва необходимите проверки за независимост, квалификация и репутация на същия, както и за качеството на одиторските услуги и дава препоръка до общото събрание на акционерите на дружеството за избор на регистриран одитор;

9. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие въз основа най-малко на следните примерни критерии за избор на одитор: одиторски подход; области, върху които ще се концентрира одита; опит в съответния бизнес отрасъл; използване на IT технологии; система за вътрешен контрол на качеството; комуникационна стратегия; оценки за контрол на качеството от КПНРО или ИДЕС за дружеството и за всеки отделен одитор, партньор по одитния ангажимент; застрахователно покритие на одитора; цена на принципа на икономически най-изгодна оферта;

10. преглежда предложените обхват и подход на одита от страна на регистрирания одитор и координира процеса на финансов одит с отдела по вътрешен одит;

11. следи за спазване на изискванията към възнаграждението на регистрирания одитор, съгласно чл. 66 от Закона за независимия финансов одит и уведомява КПНРО, както и Съвета на директорите за всяко конкретно решение по чл.66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;

12. следи за прилагане на принципа на ротация по отношение на  регистрирания одитор;

13. проверява и следи дали регистрираният одитор предоставя на дружеството  „забранени услуги“ по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014;

14. дава одобрение за извършване на „забранени услуги“ по смисъла на и в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014 въз основа на  разработени процедури за одобрение на предоставянето на услуги извън одита и след оценка на заплахите за независимостта и предприетите предпазни мерки, и информира Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори (КПНРО) в 7-дневен срок от датата на одобрението;

15. разглежда и обсъжда всяка съществена писмена комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и регистрирания одитор, вкл. представителното писмо на ръководството, списъка с всички съществени и несъществени некоригирани отклонения, констатирани по време на одита и т.н.;

16. периодично обсъжда с регистрирания одитор всички съществени счетоводни политики и практики, както и всички възможни алтернативни третирания на финансовата информация в съответствие с утвърдените и приложими счетоводни стандарти;

17. поне веднъж годишно извършва проверка на вътрешно-контролната система на регистрирания одитор, както и на всички взаимоотношения между него и дружеството;

18. провежда самостоятелни срещи с регистрирания одитор, за обсъждане на въпроси, които комитетът или регистрираният одитор считат, че са от конфиденциално естество;

19. задължително трябва да бъде информиран от регистрирания одитор за всички пречки, които корпоративното ръководство му е създало при извършване на независимия финансов одит, включително ограничение на обхвата на работата му;

20. осъществява всички други функции и права, регламентирани в действащите разпоредби на националното и европейско законодателство.

 

ІІ. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

 

В дружеството функционира одитен комитет, който писмено мотивира пред Общото събрание предложението за избор на одитор като се ръководи от установените нормативни изисквания. Съветът на директорите осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.

Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и функционирането на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.   

 

ІІІ. Глава трета - Защита правата на акционерите

 

Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарни и чуждестранни акционери, защитава техните права и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството.

Поканата за общото събрание съдържа изискуемата съгласно Търговския закон и ЗППЦК информация, както и допълнителна информация относно упражняване правото на глас и възможността да бъдат добавяни нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.  

 

Общо събрание на акционерите

 

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите се оповестява до обществеността чрез електроната медия Инвестор БГ - www.interstandarts.com и до Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. След представяне на поканата и материалите за общото събрание на акционерите същите са достъпни и на електронната страница на дружеството.

Видно от протоколите от общите събрания на дружеството Съветът на директорите и избрания председател на Общото събрание на акционерите осигуряват правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси  по време на общото събрание.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители. Като част от материалите за Общото събрание на акционерите Съветът на директорите представя образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник.

Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини. Мандатна комисия регистрира акционерите за всяко конкретно общо събрание и предлага на Общото събрание избор на председател, секретар и преброител на гласовете. Ръководството на Общото събрание следи стриктно за законосъобразното провеждане на Общото събрание, включително и за начина на гласуване на упълномощените лица.

Съветът на директорите организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването. Съветът на директорите насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите, но не е осигурил възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет), поради икономическа необоснованост на подобен способ за участие в общото събрание.

Изпълнителният член на Съвета на директорите присъства на общите събрания на акционерите на дружеството.

 

Материали за Общото събрание на акционерите

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба. Поканата заедно с материалите за всяко общо събрание на акционерите се публикуват и на електронната страница на дружеството.

Съветът на директорите съдейства на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, като  извършват всички необходими правни и фактически действия за оповестяване на добавените допълнително въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание.  

Съветът на директорите гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез оповестяване на Протокола от общото събрание на акционерите чрез избраните медийни агенции.

 

Еднакво третиране на акционери от един клас

 

Съгласно Устава на дружеството всички акции от капитала на дружеството са от един клас и всички акционери се третират еднакво, както и всички акции дават еднакви права на акционерите.

Съветът на директорите гарантира предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им чрез публикуваната информация на електронната страница на дружеството, както и чрез провеждане на разговори и персонални срещи с ръководството и/или директора за връзки с инвеститорите.

 

Консултации между акционерите относно основни акционерни права

 

Съветът на директорите не препятства акционерите, включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

 

Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

 

Съветът на директорите не допуска осъществяването на сделки с акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. При извършването този вид сделки е необходимо изрично решение на Съвета на директорите, като заинтересуваните лица се изключват от гласуването. При индикации за преминаване на законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите изготвя мотивиран доклад и инициира свикването и провеждането на общо събрание на акционерите, на което да бъдат подложени на гласуване сделките.

 

ІV. Глава четвърта - Разкриване на информация

 

Съветът на директорите е приел политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В съответствие с приетата политика корпоративното ръководство е създало и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и срокове чрез избраната медийна агенция до обществеността, както и до КФН и БФБ АД. Информация в некоригиран вид и в същия обем се публикува и на електронната страница на дружеството. По този начин изпълнителното ръководство на дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Дружеството изготвя ежегодно корпоративен календар, в който са посочени конкретните дати за оповестяване на регулирана информация, както и оповестяванията свързани със свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите утвърждава и контролира заедно с независимия одитор и директора за връзки с инвеститорите вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.

Дружеството поддържа електронна страница с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. Съдържанието на електронната страница на дружеството покрива изцяло препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Съветът на директорите на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД счита, че с дейността си през 2021 г. e създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията  си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

През 2021 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

  1.  

V.Глава пета - Заинтересовани лица

 

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му.

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица: контрагенти, служители, доставчици, потребители на продуктите на дружеството, кредитори и други лица, свързани с осъществяване на дейността на Дружеството.

В своята политика спрямо заинтересованите лица “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

 

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД във връзка с процеса на финансово отчитане

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националния кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо  за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК  при описанието на основните характеристика на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от Съвета на директорите се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

 

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Съвета на директорите, отговорен за  управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на  вътрешния контрол.  

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на рисковете представлява базата за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани. Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове рискове, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

 

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

 

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

 

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане  

5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Капиталът на дружеството е 87 776 лв., разпределен на 87 776 поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал 1 (един) лев. Акциите са неделими.

 

„ИНТЕРСТАНДАРТС” АД, гр.София

Капитал: 87 776лв.                 Към 31.12.2021г. 1 акция = 1 лев

Акционери

Бр. акции

%

Роза турс ЕООД

11 975

13,64

Лейди БърдБилборд ООД

200

0,23

Аримекс АД

100

0,11

Цветан Начев

1 025

1,17

Пенчо Адърски

1 025

1,17

Владимир Кънчев

1 000

1,14

Вероника Иванова

28 025

31,93

Други физ.лица

44 426

50,61

Общо: ЮЛ и ФЛ

87 776 бр

100

 

5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права

“ИНТЕР СТАНДАРТС” АД няма акционери със специални контролни права.

5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД.

Съгласно разпоредбите на Устава на ИНТЕР СТАНДАРТС АД, всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличаване на капитала в търговския регистър. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружество разкрива, при условията и по реда, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите на ИНТЕР СТАНДАРТС АД се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на Дружеството, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от Устава на Дружеството, акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В устава на дружеството не е предвидена възможност за упражняване на правото на глас в общото събрание на акционерите преди датата на ОСА чрез кореспонденция.

 

5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Съгласно разпоредбата на Устава на ИНТЕР СТАНДАРТС АД, Съветът на директорите на дружеството се избира от Общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбата на Устава, Съвета на директорите на дружеството се избира за срок до пет години.

Членовете на Съвета на директорите на ИНТЕР СТАНДАРТС АД трябва да отговорят на следните изисквания:

1. да имат постоянно местоживеене в страната;

2. да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против  финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или чужбина, освен ако са реабилитирани;

3. да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

4. да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица съгласно Устава на дружеството. Независимият член на Съвета не може да бъде:

1.служител в публичното дружество

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 (двадесет и пет) процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е свързано с дружеството лице;

3.лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Уставът на дружеството се изменя и допълва по решение на Общото събрание на акционерите.

 

5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

ИНТЕР СТАНДАРТС АД се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съгласно Устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1.вътрешното разпределение на функциите;

2.извършеното овластяване на изпълнителните членове;

Съветът на директорите на ИНТЕР СТАНДАРТС АД приема правила за работата си и избира между членовете си председател и заместник-председател.

Съветът на директорите на дружеството:

1.приема и предлагане за одобрение от ОСА, Годишният финансов отчет на дружеството;

2.приема планове и програми за дейността на дружеството;

3.предлага на ОСА решение за увеличение и намаление на капитала;

4.одобрява структурата, правилника за вътрешния ред и другите нормативни документи на дружеството;

5.взема решения за участие или прекратяване на участие в други дружества;

6.взема решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях;

7.изписва от баланса на дружеството несъбираемите вземания, липсите и загубите на стоково-материалните запаси;

8.определя структурата и начина на извършване на вътрешния контрол;

9.упълномощава и оттегля упълномощаването на прокуристи;

10.взема решения за ползване на инвестиционни кредити, даване на гранции, поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лизенции, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху ДМА на дружеството;

11.взема решения за откриване, закриване и прехвърляне на предприятия или техни значителни части;

12.взема решения за съществени промени в дейността на дружеството;

13.взема решения за съществени организационни промени;

14.взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

15.взема решения за откриване на клонове;

16.решава всички въпроси, които не са от компетенциите на ОСА.

 

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи на ИНТЕР СТАНДАРТС АД и техните комитети

ИНТЕР СТАНДАРТС АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

Към 31.12.2021 г. СД на “ИНТЕР СТАНДАРТС” АД е в следния състав:

1.Александър Владимиров Тинчев – Изпълнителен директор и член на СД

2.Вероника Иванова Михалева-Председател на СД

3.Мартин Валентинов Славков-член на СД

Съгласно разпоредбите на Устава на ИНТЕР СТАНДАРТС АД, деловата и оперативната дейност на дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който се състои от три физически и/или юридически лица. В случай, че юридическо лице е член на съвета, то в този случай упълномощава и може във всеки момент да оттегли пълномощието на физическо лице, което го представлява в качеството на член на съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 5 (пет) години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, по решение на общото събрание на акционерите.

След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не са заличени по тяхно искане, продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите (друг член на Съвета на директорите) от Общото събрание.

Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде освободен от това качество и да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството.

Съветът на директорите с обикновено мнозинство на всичките си членове избира измежду тях изпълнителни членове - Изпълнителни директори, които овластява да представляват дружеството. Имената на Изпълнителните директори се вписват в търговския регистър. Лицата представят нотариално заверен образец от подпис. Изпълнителните членове могат да бъдат отзовавани по всяко време с обикновено  мнозинство на всичките членове на Съвета на директорите.

Съветът на директорите се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца от председателя му при минимум 3-дневно уведомление. Съобщението съдържа мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието. Съветът на директорите се свиква и при писмено искане на двама негови членове. Специалните събрания на Съвета на директорите се свикват при еднодневно писмено уведомление на всеки член на съвета, който не може да го отхвърля, извършено лично, по телекс, телефон или с телеграма.

Съветът на директорите може да заседава, само ако присъстват лично или чрез представител не по-малко от 2/3 (две трети части) от неговите членове. Решенията на СД се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети части) от присъствуващите, с изключение на решенията по чл.236 от ТЗ, които се вземат с единодушие и случаите, в които действащото законодателство или този устав изискват по-високо мнозинство.

За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, съдържащ данни за присъствуващите, дневния ред, взетите решения, резултатите от гласуванията и направените възражения, ако има такива. Протоколът се подписва от всички присъствували на заседанието членове.

 

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на ИНТЕР СТАНДАРТС АД във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението й и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението й и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните предприятия.

Дружеството не е разработило политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.

 

 

Дата на съставяне:

 15.03.2022 г.

За ИНТЕР СТАНДАРТС АД: Александър Тинчев

Изпълнителен член на СД

                  (подписано с електронен подпис)

 

 

 

ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА ИНТЕРСТАНДАРАТС АД

РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ 20 МАРТ 2013 г.  ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

 

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е прилагана за отчетната 2021 г. и програма за прилагане на политиката през следващата финансова година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни принципи за формиране на възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Възнагражденията на Съвета на директорите в ИНТЕРСТАНДАРАТС АД за 2021 год. са формирани само от постоянно възнаграждение. Допълнителни стимули и променливи възнаграждения не са изплащани.

През 2021 г. не се предвиждат промени в политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД. Предвид икономическата обстановка, в която осъществява дейността си дружеството, възникнала вследствие на пандемията от Covid-19, не се очаква начисляване и/или изплащане за следващия отчетен период на допълнително възнаграждение.

Информация по чл. 13 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията:

 

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията

 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството.

При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД са взети предвид всички нормативни изисквания.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД дружеството няма създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е ползвал външни консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година ИНТЕРСТАНДАРАТС АД е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

 

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи

 

През отчетната финансова година дружеството е изплащало на членовете на Съвета на директорите само постоянно месечно възнаграждение.

През отчетната финансова година не е изплащано допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

 

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

 

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради което не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да бъде предоставяно подобно възнаграждение.

 

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати

 

През отчетната година членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД са получавали само постоянно възнаграждение.

 

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати

 

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД е предвидена възможност за изплащане на други вид възнаграждение, освен определеното от ОСА постоянно възнаграждение. Променливите възнаграждения се определя от ОСА, като се вземат предвид и постигнатите от дружеството резултати, наред с редица други критерии.

 

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

 

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е предвидена възможност за изплащане на други непарични допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

Към 31.12.2021 г. допълнителното годишно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. не е изплащано.

 

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо

 

По отношение на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е налице ангажимент на дружеството по отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

 

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения

 

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД е предвидена възможност за отлагане изплащането на променливите възнаграждения. През отчетната година не е предвидено изплащането на променливи възнаграждения.

 

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

 

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на неизпълнителните членове на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не са предвидени случай на прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД при който да се дължи обезщетение.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на изпълнителните членове на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД е предвидено, че същите дължат обезщетение в размер на изплатените постоянни годишни възнаграждения за последните 2 години в случай на незадоволителни резултати и/или виновно поведение.

 

 

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции

 

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения във вид на акции и/или опциите върху акции на дружеството.

 

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10

 

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е предвидена възможност за предоставяне на променливи възнаграждения във вид на акции и/или опциите върху акции на дружеството.

 

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

 

През 2021г. е прекратен действащия договор на Изпълнителния директор – Симона Иванова Михалева. Информацията относно обезщетенията и/или други дължими плащания при прекратяване са представени в т.9

 

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

 

През 2021г. не са изплащани възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

 

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година

 

Информация относно получените възнаграждения от членовете на СД на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД за 2021 г. са представени в т.13 от този Доклад. Не са изплащани материални стимули. Не са начислявани други видове възнаграждение освен постоянно такова.

 

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група

 

Никой от членовете на Съвета на директорите не е получавал възнаграждения от други дружества, част от икономическа група.

 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

 

През 2021 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е получавал възнаграждение от дружеството под формата на разпределение на печалбата.

 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор

 

Договорите с членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година

 

През 2021 г. не е платеното или начислено обезщетение по повод прекратяване на договор с член на СД на дружеството.

 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д"

 

През 2021 г. никой от членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не е получавал непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

 

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите

 

През 2021 г. по отношение на никой от членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД не са налице предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет.

 

 15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и датата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в срокове и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

 

Както през 2021 г., така и в предходни отчетни периоди не е изплащано допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции. Съответно Общото събрание на акционерите не е приемало решение за разпределение на допълнително променливо възнаграждение под формата на акции или опции върху акции на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД.

 

16. Информация за упражняване на възможността да се изисква връщане на променливо възнаграждение.

 

През изтеклата година не е изисквано от членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД да върнат изплатено променливо възнаграждение.

 

19. Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

 

Дружеството приема да следва залегналите в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ИНТЕРСТАНДАРАТС АД правила, относно изплащането на възнагражденията и за следващата финансова година. Ръководството счита, че залегналите в политиката принципи за определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни. Членовете на Съвета на директорите приемат, че при съществено изменение на бизнес средата, финансовите показатели и рискове и във връзка с изискванията на чл.11, ал.4 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., Политиката за възнагражденията ще бъде преразгледана и предвидените промени ще бъдат предложени за гласуване от Общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно разпоредбите на ЗППЦК. Вземайки предвид очертаващата се икономическа обстановка, в която дружеството ще осъществява дейността си през 2021 г., Съвета на директорите не счита за целесъобразно да предлага на Общото събрание на акционерите да взема решения на основание на които да се  получават допълнителни променливи възнаграждения за следващият отчетен период.

 

 

 

Дата на съставяне:15.03.2022 г.          

 

За ИНТЕРСТАНДАРАТС АД:  Александър Тинчев

/Изпълнителен директор/

              (подписано с електронен подпис)

 

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НЕКОНСОЛИДИРАН

На “ИНТЕРСТАНДАРТС” АД към 31.12.2021

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД

 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Прило-жение

Сума (в хил. лв.)

31/12/2021

31/12/2020

Нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

 

Инвестиции в дъщерни предприятия

2.2.

72

72

Общо нетекущи активи

 

72

72

Текущи (краткосрочни) активи

 

 

 

Търговски вземания

2.3.

5

 

Парични средства и парични еквиваленти

2.4.

42

45

Общо текущи активи

 

47

45

Общо активи

 

119

117

 

 

 

 

Собствен капитал и пасиви

2.1.

 

 

Капитал и резерви

 

 

 

Акционерен капитал

 

88

88

Натрупани печалби/загуби

 

8

1

Текущ финансов резултат

 

(5)

7

Общо собствен капитал

 

91

96

Текущи (краткосрочни) пасиви

2.5.

 

 

Търговски задължения

 

 

 

Задължения към персонал и осигурителни предприятия

 

11

11

Данъчни задължения

 

9

8

Други задължения

 

8

2

Общо текущи пасиви

 

28

21

Общо пасиви

 

119

117

 

 

Гр. София

15/03/2022

Съставител: Теодора Тотева                            Представляващ: Александър Тинчев

(подписано с електронен подпис)                                                (подписано с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина Регистриран одитор № 0260

                   (подписан с електронен подпис)

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД

 

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Прило-жение

Сума (в хил. лв.)

31/12/2021

31/12/2020

Приходи от продажби

2.6.

5

6

Други приходи

 

 

Разходи за услуги

2.7.

(3)

(5)

Разходи за персонала и осигурителни предприятия

2.8.

(4)

 

Други разходи

 

(3)

 

Текущ финансов резултат преди данъчно облагане

 

(5)

1

Разходи за данъци

 

 

 

Текущ финансов резултат

 

(5)

1

Друг всеобхватен доход за периода

 

 

 

Общ всеобхватен доход за периода

 

(5)

1

 

Гр. София

15/03/2022

Съставител: Теодора Тотева                            Представляващ: Александър Тинчев

(подписано с електронен подпис)                                                (подписано с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина Регистриран одитор № 0260

                   (подписан с електронен подпис)

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД

 

 

Основен капитал

Неразпределена печалба

Преоценъчен резерв

Други резерви

Общо

Салдо към 01.01.2020

88

1

 

 

89

Изменение на собствения капитал за периода

 

 

 

 

 

Общ всеобхватен доход за периода

 

7

 

 

 

Салдо към 31.12.2020

88

8

 

 

96

Изменение на собствения капитал за периода

 

 

 

 

 

Общ всеобхватен доход за периода

 

(5)

 

 

 

Салдо към 30.09.2021

88

3

0

0

91

 

Гр. София

15/03/2022

Съставител: Теодора Тотева                            Представляващ: Александър Тинчев

(подписано с електронен подпис)                                                (подписано с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина Регистриран одитор № 0260

                   (подписан с електронен подпис)

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД

 

 

Прило-жение

Сума (в хил. лв.)

31/12/2021

31/12/2020

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

 

Парични постъпления от клиенти

 

 

34

Парични средства платени на доставчици

 

 

(3)

Плащания свързани с персонала

 

(3)

(1)

Други парични потоци от оперативна дейност

 

 

(1)

Парични потоци генерирани от оперативна дейност

(3)

29

Платени данъци върху дохода

 

 

 

Нетни парични потоци от оперативна дейност

 

(3)

29

 

 

 

 

Парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

 

 

 

Парични потоци от финансова дейност

 

 

 

Нетни парични потоци от финансова дейност

 

 

 

 

 

 

 

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства

(3)

29

Парични средства и еквиваленти в началото на периода

45

16

Парични средства и еквиваленти в края на периода

42

45

 

Гр. София

15/03/2022

Съставител: Теодора Тотева                            Представляващ: Александър Тинчев

(подписано с електронен подпис)                                                (подписано с електронен подпис)

 

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина Регистриран одитор № 0260

                   (подписан с електронен подпис)

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

Сведения за предприятието.

 

“Интерстандартс” АД е акционерно дружество, регистрирано през 2003г. по фирмено дело 139/2003г. чрез отделяне от „Индустриална холдингова компания“ АД. Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление ул. Константин Фотинов №2.

Основният предмет на дейност на дружествата включени в консолидацията на “Интерстандартс” АД включва следните видове операции и сделки:

 

“Интерстандартс” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове – Александър Владимиров Тинчев, Мартин Валентинов Славков и Вероника Иванова Михалева. Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор – Александър Владимиров Тинчев.

“Интерстандартс” АД притежава 68,14% от капитала на ЗИИУ Стандарт АД

“Интерстандартс” АД е регистрирано като публично дружество и акциите му се търгуват на Българска фондова борса.

“Интерстандартс” АД и дружествата участващи в консолидацията нямат разкрити клонове и представителства.

 

 

Описание на счетоводната политика на предприятието през 2021 година.

 

1.База за изготвяне на финансовия отчет.

 

Настоящият отчет на Дружеството за 2021 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите към момента Международни стандарти за финансово отчитане, Международни счетоводни стандарти, Разяснения на КРМСФО и Разяснения на ПКР.  През разглеждания период дружеството остава действащо предприятие и не се предвижда съществено съкращаване на мащаба, освобождаване или преустановяване на дейности, което дава възможност отчета да бъде изготвен в съответствие с МСФО.

Финансовия отчет за 2021 е изготвен в съответсвие с принципите заложени в концептуалната рамка за финансово отчитане:

 

Спазени са и действащите в националното законодателство принципи и за съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване на счетоводната политика от предходиния отчетен период, независимост на отчетните периоди, документална обоснованост на стопанските операции и факти.

 

Предприятието прилага същите счетоводни политики, които са прилагани при изготвянето на последния финансов отчет. През периода не са насъпили изменения и не са приети нови стандарти за финансово отчитане, които да доведат до промяна в счеводна политика и да засягат представената информация в настоящия отчет.

 

Не са налице промени в счетоводни приблизителни оценки, както и коригиране на грешки от предходни периоди.

 

2.Прилагани счетоводни политики

 

2.1.Собствен капитал – Собствения капитал на дружеството включва:

 

Основен капитал - представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация в Агенция по вписванията. Дружеството има издадени 87 776 лв /осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева, разпределен в 87 776 акции с номинал 1 лев. През периода няма промени в размера на капитала. Не са издавани привелигировани акции.

 

                                                                     31.12.2021        31.12.2020

Регистриран капитал                                                 88                      88

Общо капитал                                                          88                     88

Натрупани печалби/загуби                                          9                         1

Текущ финансов резултат                                          (5)                        7

Общо Собствен капитал                                         91                      96

 

 

Дружеството е регистрирано като публично предприятие и акциите му се търгуват на Българската фондова борса.

Към 31.12.2021 дружеството приключва периода с отрицателен финансов резултат 5 хил. лева.

 

2.2.Финансови активи – дългосрочни и краткосрочни

 

Дружеството отчита инвестиции, при които упражнява контрол или има значително влияние. Интерстандартс АД притежава 68,14% от капитала на ЗИИУ Стандарт АД. Инвестицията се отчита по цена на придобиване минус разходи от обезценка, тъй като за тази инвестиция няма активен пазар и не може да бъде определена надеждно справедлива стойност. През периода няма индикации за наличие на обезценка на инвестицията и няма признати загуби от обезценка.

 

Дружеството не отчита съвместно контролирани дейности.

 

Дългосрочни финансови активи

 

                                                                          31.12.2021    31.12.2020

Инвестиции в дъщерни

предприятия предприятия                                       72                  72

 

Общо                                                                             72                 72

 

 

2.3.Търговски и други вземания

 

През периода 01.01. – 31.12.2021г. дружеството не отчита търговски и други вземания.

 

2.4.Парични средства и парични еквиваленти

 

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Дружеството няма блокирани парични средства.

 

                                                                           31.12.2021         31.12.2020

Парични средства в брой                                                42                     45

Общо                                                                              42                     45

 

Към края на периода се извършва текуща оценка на валутните парични позиции по Централния курс на БНБ.    

 

 

 

2.5.Текущи пасиви

Търговски и други задължения

 

                                                                                     31.12.2021      31.12.2020

Задължения към персонал и осигурителни

предприятия                                                                             11                    11

Данъчни задължения                                                                  9                      8

Други задължения                                                                      8                      2

Общо                                                                                        28                     21

 

2.6 Приходи от продажби

 

Нетни приходи от продажби

                                                                                 31.12.2021     31.12.2020

Приходи от услуги                                                                 5                    6

Общо                                                                                      5                    6

 

Други приходи

                                                                              31.12.2021           31.12.2020

Други приходи

Общо                                                                                   0                          0

 

2.7.Разходи за външни услуги

                                                                               31.12.2021            31.12.2020

 

Разходи за външни услуги                                                   3                            5

Общо                                                                              3                            4

 

 

2.8. Разходи за персонала и осигурителни предприятия

 

                                                                                          31.12.2021      31.12.2020

 

Разходи за персонала и осиг. Предприятия                                     4

Общо                                                                                               4                          

 

2.9. Други разходи

 

                                                                                            31.12.2021       31.12.2020

 

Други разходи                                                                                  3

Общо                                                                                                 3                         

 

Отчет за паричния поток

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа на информацията от счетоводните регистри.

 

Отчет за изменението в собствения капитал

Отчета за изменението в собствения капитал отразява изменението на собствения капитал. Дружеството приключва 2021 година с отрицателен финансов резултат 5 хил. лв.

 

Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития по време и след датата на изготвяне на годишния финансовия отчет, отнасящи се за 2021г., които биха довели до съществени или несъществени изменения в отразените данни към 31.12.2021г.

 

Възнаграждения на Съвета на директорите

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Александър Владимиров Тинчев и членове на СД – Мартин Валентинов Славков и Вероника Иванова Михалева.

През отчетния период членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждения.

 

 

Сделки със свързани лица

През разглеждания период Интерстандартс АД осъществява сделки със следните лица, които представляват съвръзани лица:

ЗИИУ Стандарт АД                                Дъщерно дружество

ЗИИУ Тех ООД                                      Александър Тинчев - управител

През разглеждания период  са отчетени приходи от свързани лица в размер на 5 хил. лв. от ЗИИУ Тех ООД

Към края на периода Интерстандартс АД има несъбрани вземания в размер на 5 хил. лв  от ЗИИУ Тех ООД и има непогасени задължения към ЗИИУ Станадарт АД в размер на 8хил.лв.

 

Гр. София

15/03/2022

Съставител: Теодора Тотева                            Представляващ: Александър Тинчев

(подписано с електронен подпис)                                                (подписано с електронен подпис)

 

 

 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

 

Долуподписаните,

 

 

1.Теодора Стратева Тотева – съставител на ФСО

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

 

1. Индивидуалният годишен финансов отчет на Интерстандартс АД към 31.12.2021 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството

 

И

 

2. Годишният доклад за дейността на Интерстандарст АД към 31.12.2021 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК.

 

Декларатори: /Теодора Тотева/

   (подписано с електронен подпис)

 

 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

 

Долуподписаните,

 

1.Александър Владимиров Тинчев – Изпълнителен директор и член на СД

2.Вероника Иванова Михалева-Председател на СД

3.Мартин Валентинов Славков-член на СД

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

 

1. Индивидуалният годишен финансов отчет на Интерстандартс АД към 31.12.2021 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на дружеството

 

И

 

2. Годишният доклад за дейността на Интерстандарст АД към 31.12.2021 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК.

 

Декларатори:           /Ал.Тинчев/

    (подписано с електронен подпис)

 

                               /Вероника Михалева/

                      (подписано с електронен подпис)

 

                               /Мартин Славков/

                 (подписано с електронен подпис)

 

 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

 

До акционерите на  "ИНТЕРСТАНДАРТС " АД

 

Доклад относно одита на финансовия отчет

 

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на "ИНТЕРСТАНДАРТС " АД(„Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2021 г. и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход , отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните бележки към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г. и  неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

 

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

 

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

 

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, декларация за корпоративно управление и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад, върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.  

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

 

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

 

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и предприетите действия за елиминиране на заплахите или приложените предпазни мерки.

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно  „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК, както и чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК във връзка с чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК), приложими в България.

 

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.

б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100 (н), ал. 8  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

г)  Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е предоставен и отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

 

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

 

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в Пояснителните бележки към финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.

 

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г.,  не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки.

 

Докладване за съответствие на електронния формат на финансовия отчет, включен в годишния финансов отчет за дейността по чл.100н,ал.4 от ЗППЦК с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“ , ние изпълнихме  процедурите, съгласно  „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС) " на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят проверка на форма́та и дали четимата от човек част на този електронен формат съответства на одитирания финансов отчет и изразяване на становище по отношение на съответствието на електронния формат на финансовия отчет на " ИНТЕРСТАНДАРТС " АД за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл 48510099XNS314OBCS44-20211231-bg-SEP.xhtml, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз основа на тези изисквания, електронният формат на финансовия отчет, включен в годишния отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.

Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в XHTML.

Нашето становище е само по отношение на електронния формат на финансовия отчет , приложен в електронния файл 48510099XNS314OBCS44-20211231-bg-SEP.xhtml и не обхваща другата информация, включена в годишния финансов отчет  за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на  финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения електронен файл 48510099XNS314OBCS44-20211231-bg-SEP.xhtml, върху който финансов отчет изразяваме неквалифицирано одиторско мнение, е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.

 

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация.

— Назначена съм за задължителен одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на " ИНТЕРСТАНДАРТС " АД („Дружеството“) от съвет на директорите , проведен на 4.03.2022 година, за период от една година.   

— Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на Дружеството представлява  първи пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит на това предприятие, извършен от нас.

— Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с допълнителния доклад,  представен на одитния комитет на Дружеството, съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит.

— Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов одит забранени услуги извън одита.

— Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо Дружеството.

— За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, ние сме предоставили други услуги на Дружеството.

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина -Регистриран одитор № 0260

                 (подписано с електронен подпис)

 

Пловдив, бул.“Шести септември“ № 112 Б

Дата: 28.03.2022 година

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.100н,ал.4,т.3 от Закона на публичното предлагане на ценни книжа

 

До

Акционерите на

ИНТЕРСТАНДАРТС”АД   

гр.София

 

Долуподписаната:

Маргарита Георгиева Тошкина, в качеството ми на регистриран одитор  с диплома №

0260, регистрирана в регистъра при ИДЕС по чл.20 от Закона за независим финансов одит

 

 ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ

 

Бях ангажирана да извърша задължителен финансов одит на финансовия отчет на  „ИНТЕРСТАНДАРТС ”АД   гр.София. съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане,приети от ЕС,общоприето наимeнование на счетоводната база, дефинирана в§1 т.8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти.“ В резултат на моя одит издадох  одиторски доклад от 28.03.2022

 

С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМ,ЧЕ както е докладвано в издадения  от  мен

одиторски доклад относно годишен финансов отчет на „ИНТЕРСТАНДАРТС ”АД    за 2021г,.издаден на 28.03.2022:

 

1.Чл.100н,ал.4, т.3, буква „а“  Одиторско мнение:

 

По мое мнение, приложеният  финансов отчет представя достоверно,във всички съществени аспекти, финансовото състояние на  „ИНТЕРСТАНДАРТС ”АД   към  31 Декември 2021г. и   финансовите и резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата,в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС);

 

 2.Чл.100н, ал.4, т.3, буква „б“ от ЗППЦК

 

Информация,относно сделките на „ИНТЕРСТАНДАРТС ”АД     със свързани лица е  надлежно  оповестена в пояснителните бележки   към финансов отчет. На база на извършените от мен одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от одита на финансовия отчет като цяло,не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение,че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения  финансов отчет за годината, завършваща на  31Декември 2021г., във всички съществени аспекти, в съответствие  с  изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“ . Резултатите от одиторските ми процедури върху сделките със свързани лица са  разгледани  от мен в контекста на формирането на  мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица

 

3.Чл.100н, ал. 4,  т. 3, буква „в“ от ЗППЦК

 

 Информация, отнасяща се до  съществени сделки. Моите отговорности  за одита на финансовия отчет  като цяло, описани  в  раздела на  доклада“Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“,включват оценяване дали  финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин ,който постига достоверно представяне.На база на извършените от мен одиторски  процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината,завършваща на 31 декември 2021г., не са ми  станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя заключение,че са налице случаи на  съществено недостоверно представяне  и оповестяване с приложените изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от одиторските процедури върху  съществените за финансовия  отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от мен в контекста на формирането на мнението ми  относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки .

 

Удостоверяванията,  направени с настоящата декларация,следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от мен  одиторски доклад в резултат на извършения финансов одит на годишен финансов отчет на    „ИНТЕРСТАНДАРТС ”АД    гр.София за отчетния период , завършващ на 31 декември 2021г., с дата 28.03.2022 Настоящата  декларация е предназначена единствено  за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н ал. 4, т. 3, от Закона за публично предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/ и не  следва  да са приема като заместваща моите заключение, съдържащи се в издадения от мен одиторски доклад от 28.03.2022 по отношение на въпросите, обхванати от  чл.100н,ал.4 т.3 от ЗППЦК.                   

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина -Регистриран одитор № 0260

                 (подписано с електронен подпис)

 

Пловдив, бул.“Шести септември“ № 112 Б

Дата: 28.03.2022 година