Компания:
Категория:
Търси
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Друга информация за търговската дейност
11-09-2013 22:52:35
  На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Корпоративна търговска банка” АД (КТБ АД), които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно: На 11.09.2013г. рейтинговата агенция Moody’s Investors Service (Moody’s) понижи дългосрочния рейтинг на депозитите в местна и чуждестранна валута на „Корпоративна търговска банка” АД (Банката) – от „Ba3” на „В1” (с отрицателна перспектива), и запази рейтинга за финансова сила на Банката (BFSR) - „Е+”. В становището на Moody’s се казва, че причините за предприетите действия са: 1. Нарастване на кредитния портфейл на Банката с темп над средния за системата, в контекста на икономическа криза, като е направено допускане, че неблагоприятната макросреда евентуално би могла да окаже влияние върху качеството на активите на банката, което към настоящия момент продължава да бъде значително по-добро от средното за сектора; 2. Намаляваща доходност; 3. Капиталова адекватност по-ниска от средната за системата. В становището са отчетени следните силни страни на Банката: 1. Растяща диверсификация на източниците на финансиране и чувствително увеличаване дела на депозитите от физически лица за сметка на привлечените средства от държавни предприятия; 2. Устойчивост през годините на качеството на кредитния портфейл, значително по-добро в сравнение със средното за системата; 3. Солидни ликвидни буфери, адекватни на профила на Банката. Без да коментираме методиката и заключенията на рейтинговата агенция, сме длъжни да посочим следното: Банката поддържа капиталова адекватност в рамките на законовите изисквания, които за българската банкова система са с 50% по-високи, сравнени са тези, приложими за всички останали европейски страни. Предвид изключително доброто качество на кредитния портфейл на Банката, тя не е принудена да поддържа високите капиталови буфери, характерни за системата като цяло. Констатациите на агенцията относно доходността на Банката се базират предимно на свиването на нетния лихвен марж, което е в резултат от реализирането на стратегията на Банката за диверсификация на депозитната база. Към 30.06.2013 г. Банката регистрира 10-процентно увеличение на печалбата си спрямо първо полугодие на предходната година, и е в челната тройка по печалба в системата.
Прикачени файлове:
описание
Предишен месецСептември 2021 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3