Компания:
Категория:
Търси
Симат АД-Габрово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 06-07-2023 11:32:08
  Симат АД-Габрово представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08-08-2023г. от 10:00 часа в Габрово, Индустриална 65, при следния дневен ред:

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИМАТ” АД, гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430 – 08.08.2023 г. Съветът на директорите на „Симат” АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква Извънредно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: 20230808, което ще се проведе на 08.08.2023 г. от 10:00 ч. местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална” № 65, при следния дневен ред и предложения за решения 1. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление. Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред. 2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения. Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв.. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите. „СИМАТ“ АД кани всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на редовното общо събрание – 28.06.2023 г., общият брой на акциите от капитала на „СИМАТ“ АД е 295 239 бр., всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат” АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Поканата за Общото събрание ще бъде оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от 30 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите. ISIN код на емисията: „СИМАТ“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар, както следва: BG11SIGABT16. Уникален идентификационен код на събитието: 20230808. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат” АД – гр. Габрово, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финан
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 22-09-2023