Компания:
Категория:
Търси
Симат АД-Габрово
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 30-05-2023 11:27:07
  Симат АД-Габрово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2023 г. от10:00 часа в Габрово на адрес Индустриална при следния дневен ред:

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИМАТ” АД, гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430 – 30.06.2023 г. Съветът на директорите на „Симат” АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2023 г. (с уникален идентификационен код на събитието: 20230630) от 10:00 ч, местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 ч.). на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. „Индустриална” № 65, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. 2. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2022 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания отидор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите прие ма Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г., както следва: 1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, 2. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, 3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Божидар Йорданов Начев, рег. одитор с Диплом № 0788 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. 8. Вземане на решение и даване на съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите Взема решение и дава съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и упълномощава изпълнителните директори заедно да подпишат всички документи по сделките за покупко-продажба съгласно изискваната от закона форма. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на редовното общо събрание – 22.05.2023 г., общият брой на акциите от капитала на «СИМАТ» АД е 295 239, всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат” АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1