Компания:
Категория:
Търси
Илевън Кепитъл АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2023 22:01:22
  Илевън Кепитъл АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2023г. от 11:00 часа в София - 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2023 г. 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Илевън Кепитъл“ АД за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; 4. Приемане на решение за изменения на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. 6. Освобождаване от длъжност на Даниел Стоянов Томов като член на Съвета на директорите на „Илевън Кепитъл“ АД. 7. Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата им. 8. Определяне на постояннто възнаграждение и гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите. 9. Определяне на променливото възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите. 10. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Илевън Кепитъл“ АД за 2021 г. 11. Избор на член на одитния комитет и определяне на мандата и възнаграждението му. 12. Избор на регистриран одитор за 2023 г. 13. Удължаване срока на дружеството. 14. Промяна на адреса на регистрация на дружеството. 15. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството. 16. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 988 24 13.
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други