Компания:
Категория:
Търси
Мизия-96 АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2023 17:12:38
  Мизия-96 АД-Плевен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2023г. от 16:00 часа в 5800, гр. Плевен, ул. Българска авиация 7, при следния дневен ред:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „МИЗИЯ-96“ АД гр.Плевен ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ от Съвета на директорите на „Мизия-96“ АД, ЕИК 114057215, в състав: 1. Христофор Петков Дочев – председател, 2. Елена Христофорова Дичева – изпълнителен директор, 3. Стефка Петкова Кръстева – член, 4. Цветана Стоянова Луканова – член, 5. Красимир Димитров Данков – член, 6. Валентина Дачева Михайлова – член. Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството Уважаеми акционери, С настоящата покана, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД – Плевен, на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието MIZA20230629. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2023 г. от 16:00 часа източно европейско лятно часово време-EEST (13 часа координирано универсално време-UTC ) на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул.”Българска авиация” № 7, административна сграда, заседателна зала, при следния дневен ред и конкретни проекти за решение: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2022 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за 2022 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. 4.Избор на Съвет на директорите на „Мизия-96“ АД с мандат за срок от 5 години;Проект за решение –ОС избира Съвет на директорите за нов 5/пет / годишен мандат ,съгласно чл.27 ал.2 от Устава на дружеството в състав ,съгласно предложение на Председателя на Съвета на директорите. 5.Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД; Проект за решение-ОС определя размера на възнаграждението на членовете на СД за 2023г 6.Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г. 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023г.от ЕКОВИС ОДИТ БГ ООД,ЕИК 204901453 8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. 9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г. 10. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на Съвета на директорите.; Проект за решение – Общото събрание избира предложения от председателя на Съвета на директорите одитен комитет на дружеството. 11. Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – Общото
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други