Компания:
Категория:
Търси
Бианор Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
25-05-2023 16:44:07
  Съобщение за първично публично предлагане на акции на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД („Дружеството“), на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 545 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 17 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 675 222 лева до 1 220 222 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 16.03.2022 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 518-E от 04.05.2023 г. и Допълнение към Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 547-E от 16.05.2023 г. 1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 675 222 лева до 1 220 222 лева, чрез издаване на 545 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 106 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 17 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 17 лева. Всички издадени от „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите. 2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1,238939449:1. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 1,238939449 права дават възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 17 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделено на 1,238939449. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. 3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права. 3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – осмият работен ден от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страниците на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД (ако публикациите са в различни дати – осмият работен ден от най-късната от всички дати). 3.2. Краен срок за прехвърляне на правата, определен съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – десетият работен ден, считано от началната дата за прехвърляне на правата по т
Прикачени файлове:
Допълнение проспект Бианор Холдинг АД
Проспект Бианор Холдинг АД
Решение КФН одобрение допълнение проспект
Решение КФН одобрение проспект
Съобщение по чл.89т ЗППЦК