Компания:
Категория:
Търси
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 25-05-2023 16:04:10
  Скуеър Кюб Пропъртис АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2023 г. от10:30 часа в СОФИЯ 1000 на адрес БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, ЕТ.3, АП.7 при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2022 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2022 г.“ 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.” 7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.” 8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2022 година, която загуба ще остане непокрита.” 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края на 2022 г.” 10. Избор на регистриран одитор за 2023 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2023 г.” 11. Определяне на възнаграждения на членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание определя месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите в размер на триста лева, считано от датата на вземането на настоящото решение. 12. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.” 13. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, а именно член 3, който придобива следното съдържание: „Седалището и адресът на управление на Дружеството са гр. София, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7.” 14. Избор на нов състав на одитния комитет на Дружеството и определяне на възнагражденията на членовете; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за нови членове на одитния комитет и избира новите членове за мандат от три години. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в брутен размер на хиляда лева, като възлага на Съвета на директорите да договорите конкретните условия за заплащането на възнагражденията.”
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *