Компания:
Категория:
Търси
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2023 15:08:16
  ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2023г. от 10:00 часа в Дебелец - 5030, град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 30.06.2023г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.; 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г. 3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022г. 6. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2022г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2022г., в размер на 312 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба. ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер от 250 000/двеста и петдесет хиляди/ лева от неразпределената печалба от 2021 г. Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал или остават минимум 202 000 лева. 7. Избор на регистриран одитор за 2023г. Проект за решение: ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г. – Одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег . № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2022г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2022г. 9. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2022г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2022г. 10. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0886896968.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *