Компания:
Категория:
Търси
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-05-2023 19:27:29
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06-06-2023г. от 10:00 часа в София - 1407, бул. „Черни връх“ № 51Б, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. 2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите (до 07.07.2022 г.) за дейността й през 2022 г. 4. Приемане на решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), в размер на 1 000 000 лв. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.). Общата сума за разпределяне като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв. 5. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решенията за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за избор кандидати. 6. Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, а именно в размер на: 6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) лева за Кристина Димитрова Петрова, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) лева за Иванка Христоскова Ангелова и 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева за Светла Димитрова Ангелова. Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение. 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г. 8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. 9. Вземане на решение за избор на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геновева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, с
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1