Компания:
Категория:
Търси
М+С хидравлик АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-03-2023 09:30:15
  М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2023г. от 13:30 часа в Казанлък - 6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2022 г., на годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2022г. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2022 г. както следва: 1. Сума в размер на 15 773 280 (петнадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,40 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 14.07.2023 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2022 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2023 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2022 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2022 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35943165167.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2