Компания:
Категория:
Търси
ЗСК-Лозово АД-Бургас
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 22-06-2022 12:19:57
  ЗСК-Лозово АД-Бургас представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2022 г. от11:00 часа в Бургас-8000 на адрес Северна промишлена зона при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г. 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.3. Отчет за дейността на Одитния комитет. 4. Доклад на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. 5. Обсъждане и одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г. 7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. 8.Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. 9. Приемане на решение за намаляване на числеността на съвета на директорите от пет на трима членове. 10. Приемане на решение членове на Съвета на директорите да останат досегашните членове НИКОЛА ПЕНЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ КЕХАЙОВ и ИВАН ДИМИТРОВ КЕХАЙОВ, като бъдат освободени като членове на Съвета на директорите ДРАГОМИР ИВАНОВ ПОПОВ, поради настъпила смърт и ДЕНИЦА ИВАНОВА КЕХАЙОВА-БЕЛЧЕВА.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *