Компания:
Категория:
Търси
Трейс груп холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-05-2022 15:20:25
  Трейс груп холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2022г. от 11:00 часа в София-1408, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2021 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2021 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 3. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2021 г. 4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2021 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 2 290 086,11 лв. (два милиона двеста и деветдесет хиляди осемдесет и шест лева и единадесет стотинки) ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“ на дружеството. 5. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2021 г. 6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2021 г. 8. Определяне на променливо възнаграждение на Зам. Председателя на УС и Изп. Директор и определяне на ред и условия за заплащането му на основание чл. II т. 2.1 на Политиката за възнагражденията. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливо възнаграждение на Зам. Председателя на УС и Изп. Директор в размер на 210 000 лв. (двеста и десет хиляди лева). Така определеното възнаграждение ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2022 г. 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. по предложение на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Кал
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023