Компания:
Категория:
Търси
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2022 12:58:20
  Скуеър Кюб Пропъртис АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2022г. от 10:30 часа в София- 1303, бул. Тодор Александров 73, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“ 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.” 7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.” 8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2021 година, която загуба ще остане непокрита.” 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността – настоящите и предходните, им до края на 2021 г.” 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2022 г.” 11. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Тодор Димитров Тодоров, Петър Стефанов Петров и Венцислав Анжел Давидофф като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.” 12. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Юлиян Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиян Йорданов Арабаджийски се избира за независим член по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 13. Увеличение на капитала на дъщерно дружество; проект за решение – „Общото събрание взема решение да увеличи капитала на дъщерното дружество „СКУЕЪР КЮБ ВЕНЧЪРС“ ЕООД, ЕИК 206242592, на 3 750 000 (три милиона седемстотин и петдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 749 900 (три милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветстотин) дяла по 1 (един) лева всеки, които да се запишат от Дружеството. Възлага на съвета на директорите да организира процеса по увеличение на капитала в съответствие с изискванията на закона и вътрешните документи на Дружеството и „СКУЕЪР КЮБ ВЕНЧЪРС“ ЕООД.”

Допълнителна информация може да получите на тел: +359878566019.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023