Компания:
Категория:
Търси
Интеркапитал груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2022 09:28:22
  Интеркапитал груп АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 10:00 часа в София - 10000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, ЕИК: 200867847 и ISIN код BG1100005187, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET-UTC+3) или 07:00 часа координирано универсално време (UTC) с уникален идентификационен код на събитието – ICG27062022RGMS на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София - 2000“, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2021 г. 3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема реализираният положителен финансов резултат за 2021 г., да бъде отнесен като неразпределена печалба. 4. Приемане на Доклад за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2021 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. 6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. 7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. да бъде Стоян Димитров Стоянов, с диплома № 043/1991 и адрес: гр. София, бул."Тотлебен" № 28, ет. 3, офис 4. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 9. Определяне на текущ мандат на членовете на Одитния комитет. Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя текущ мандат на настоящите членове на Одитния комитет, считано до 30.06.2025 г. 10. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359879011721.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1